در طول ترم        

 

 سه روز مانده به امتحان

 

 دو روز مانده به امتحان     

 

   شب امتحان                   

 

یک ساعت مانده به امتحان   

 

   سر      جلسه امتحان  

 

   هنگام خروج از جلسه   

 

یک هفته بعد از امتحان